Statut

Niepubliczny Żłobek „Zaczarowany Parasol”

w Jeleniej GórzeSTATUT

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

 1. Niniejszy statut określa zasady funkcjonowania, cele i zadania Niepublicznego Żłobka „Zaczarowany Parasol” w Jeleniej Górze.

 2. Organem prowadzącym żłobek jest Dorota Czekaj, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która sprawuje funkcję dyrektora żłobka.

 3. Siedziba żłobka znajduje się pod adresem: 58-560 Jelenia Góra, ul. A. Struga 1.

 4. Nadzór nad działalnością żłobka sprawuje Prezydent Miasta Jelenia Góra.

 

§ 2.

 1. Podstawę prawną funkcjonowania żłobka stanowi:

 1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz.U. Nr 45 poz. 235, z późn. zm.),

 2. Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Jelenia Góra, zaświadczenie nr 2/2014 o wpisie do rejestru Żłobków i klubów dziecięcych Miasta Jeleniej Góry

 3. Statut Niepublicznego Żłobka „Zaczarowany Parasol” i Niniejszego statutu,

 4. Regulamin organizacyjny.

 5. Inne obowiązujące przepisy prawa.

 

§ 3.

 1. Niepubliczny Żłobek „Zaczarowany Parasol” jest niepubliczną placówką, której przedmiotem działalności jest sprawowanie płatnej opieki nad dziećmi.

 2. Działalność żłobka finansowana jest przez rodziców w formie opłat stałych za pobyt dziecka w żłobku oraz dotacji celowej otrzymywanej z Miasta Jelenia Góra.ROZDZIAŁ 2

Cele i zadania żłobka

§ 4.

 1. Celem Żłobka jest zorganizowanie opieki nad dziećmi od 18 miesiąca życia do lat 3.
  W uzasadnionych przypadkach do żłobka może uczęszczać dziecko, które ukończyło 12 miesięcy.

 2. Do zadań Żłobka należy w szczególności:

 1. zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych, w wymiarze do 10 godzin dziennie.

 2. zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,

 3. prowadzenie zajęć opiekuńczo -wychowawczych i edukacyjnych w formie zabawowej z elementami edukacji, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka,

 4. wspomaganie rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami, posiadającego np. orzeczenie o niepełnosprawności lub potrzebie kształcenia specjalnego, wczesnego wspomagania rozwoju poprzez organizację zajęć terapeutycznych zgodnych z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu.

 5. zapewnienie wyżywienia zgodnego z indywidualnymi potrzebami dziecka (wg wskazań lekarza).

 6. dbanie o bezpieczeństwo dzieci,

 7. współdziałanie z rodzicami.
  3. Żłobek funkcjonuje przez cały rok z wyjątkiem przerwy np. wakacyjnej lub innej, ustalonej przez organ prowadzący.ROZDZIAŁ 3

Warunki przyjmowania i odbioru dziecidzieci

§ 5.

 1. Do Żłobka przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Jelenia Góra

 2. Podstawą przyjęcia dziecka do Żłobka jest umowa zawarta pomiędzy Dyrektorem Żłobka, a rodzicami ( opiekunami prawnymi) w wyniku wcześniej złożonej przez rodziców ( opiekunów prawnych) Karty zgłoszenia dziecka do Żłobka oraz dokonanie opłaty wpisowej.

 3. Do karty zgłoszenia Rodzice załączają:

 1. zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka i braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do żłobka.

 2. w przypadku np. konieczności stosowania specjalnych potrzeb żywieniowych - zaświadczenie od lekarza,

 3. w przypadku orzeczenia dziecku - orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju,

 1. Przy braku wolnych miejsc dziecko wpisywane jest na listę rezerwową.

 2. Zapisy do żłobka prowadzone są przez cały rok.

§ 6.

 1. Każde dziecko korzystające z usług Żłobka powinno być przyprowadzane i odbierane przez rodziców dziecka ( opiekunów prawnych) w wyznaczonych godzinach pracy żłobka.

 2. Do odbioru dziecka ze żłobka są upoważnione jedynie osoby wskazane w Karcie zgłoszenia dziecka do żłobka. po okazaniu dowodu tożsamości..

 3. Inne osoby mogą odebrać dziecko wyłącznie po okazaniu pisemnego upoważnienia wystawionego przez rodziców , prawnych opiekunów. Upoważnienie takie może być wydane tylko osobie pełnoletniej.

 4. Nie ma możliwości telefonicznego wskazania opiekuna odbierającego dziecko ze żłobka,

 5. Do żłobka można przyprowadzić tylko zdrowe dziecko (bez objawów chorobowych).

 6. W przypadku ,gdy personek Żłobka stwierdzi u dziecka objawy chorobowe, rodzic, opiekun zostanie natychmiast poinformowany i wezwany do niezwłocznego odbioru dziecka.

§ 7.

 1. Wychowankowie mogą zostać skreśleni z listy uczestników żłobka w przypadku gdy:

 1. zachowanie dziecka wykracza poza ogólne normy funkcjonowania w grupie ,po wcześniejszych konsultacjach z rodzicami/prawnymi opiekunami/.

 2. rodzice lub opiekunowie, w sytuacjach które tego wymagają, nie współdziałają z pracownikami żłobka w zakresie umożliwiającym i tworzącym warunki dla rozwoju dziecka oraz przestrzegania przez dziecko zasad współżycia społecznego,

 3. następuje miesięczna zaległość w opłacie za usługi świadczone przez Żłobek po uprzednim pisemnym wezwaniu do zapłaty i określeniu ostatecznego terminu zapłaty,ROZDZIAŁ 4

Zasady odpłatności

§ 8.

 1. Usługi swiadczone przez Niepubliczny Żłobek "Zaczarowany Parasol" są odpłatne,

 2. Działalność żłobka finansowana jest przez rodziców w formie opłaty stałej tzw czesnego za pobyt dziecka w żłobku oraz dotacji otrzymywanej z Miasta Jelenia Góra na dzieci zamieszkałe na terenie miasta,

 3. Inne źródła finansowania mogą pochodzić z: darowizn, dotacji, dochodów z dodatkowej działalności opiekuńczo-oświatowej oraz innych wpływów.

 4. Opłata stała- czesne za żłobek jest ustalana przez dyrektora placówki i nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka i .

 5. Żłobek zapewnia wyżywienie dla dieci w ramach wnoszonej przez rodziców/opiekunów opłaty.

 6. Czesne za pobyt dziecka w żłobku oraz wyżywienie , pobierana jest z góry do 10 dnia każdego miesiąca.

 7. Nie dokonanie opłaty w określonym terminie, skutkuje naliczeniem odsetek ustawowych.

 8. Może być także pobierana zaliczka przy rejestracji dziecka, której wysokość ustala organ prowadzący. Zaliczka jest należnością za jedno dziecko i jest wpłacana w momencie przyjmowania karty zgłoszenia jako tzw. umowa przedwstępna i w związku z tym nie podlega zwrotowi. Zaliczka gwarantuje dziecku miejsce w żłobku na czas zawartej umowy i obejmuje zakup materiałów edukacyjnych .

 9. Wychowankowie żłobka powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. W żłobku dzieci objęte są polisą ubezpieczenia grupowego.

 10. O zmianie wysokości opłat rodzice będą powiadamiani z co najmniej jednomiesięcznym uprzedzeniem, informacją na tablicy ogłoszeń. Zmiana wysokości opłat będzie wprowadzana pisemnym aneksem do Umowy i w przypadku nie wyrażenia zgody na proponowaną zmianę , umowa może ulec rozwiązaniu z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia , w którym obowiązywać będzie dotychczasowa stawka.

 

ROZDZIAŁ 5

Zarządzanie żłobkiem

§ 9.

1. Odpowiedzialność za zarządzanie Żłobkiem ponosi Dyrektor Żłobka

2. Dyrektor Żłobka kieruje nim i reprezentuje go na zewnątrz.

3. Dyrektor Żłobka jest przełożonym wszystkich zatrudnionych w nim pracowników

4. W razie nieobecności Dyrektora Żłobka zastępuje go wyznaczona osoba na podstawie udzielonego pełnomocnictwa

5.W żłobku zatrudnia się nauczycieli, opiekunów, którzy współpracują z rodzicami dzieci.§ 10.

 1. Rodzice i personel Żłobka zobowiązani są do współdziałania ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko.

 2. Obowiązki nauczycieli/opiekunów.

 1. Nauczycielka prowadząca zajęcia z dziećmi współpracuje z rodzicami dzieci, w szczególności przez prowadzenie konsultacji i udzielanie porad w zakresie pracy z dziećmi.

 2. Dziecko w żłobku ma zapewnione wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności prawo do:

 3. właściwie zorganizowanego procesu edukacyjnego i opiekuńczo-wychowawczego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

 4. ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej poszanowania godności osobistej.

 5. szacunku do wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania, poszanowania własności.

3. Rodzice mają obowiązek

 1. Przestrzegania niniejszego statutu.

 2. Przyprowadzania i odbierania dziecka ze żłobka w czasie otwarcia placówki określonym w regulaminie.

 3. Wskazanie osoby odpowiedzialnej upoważnionej do odbioru dziecka. zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,

 4. Terminowego uiszczania odpłatności za usługi świadczone przez Żłobek.

 5. Niezwłocznego zawiadomienie o chorobach zakaźnych i zatruciach stwierdzonych u dziecka.

 6. Przyprowadzania do żłobka wyłącznie zdrowego i czystego dziecka.

 7. Zaopatrzenia dzieci w niezbędne przedmioty, odzież, przybory.

 8. Inne obowiązki wynikające z uregulowań wewnętrznych żłobka

4. Rodzice mają prawo do:

 1. Uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat postępów edukacyjnych dziecka,

 2. Uczestnictwa w spotkaniach z rodzicami, uroczystościach.

§ 11.

 1. Szczegółową organizację wewnętrzną Żłobka określa regulamin organizacyjny opracowany przez Dyrektora Żłobka.ROZDZIAŁ 6

Postanowienia końcowe

§ 12.

 1. Nadzór nad Żłobkiem sprawuje Burmistrz Miasta Kościerzyna na podstawie planu nadzoru przyjętego przez Radę Miasta Kościerzyna.§ 13.

 1. Statut żłobka obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności żłobkowej: rodziców i personej żłobka, .

 2. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się: wywieszenie statutu na tablicy ogłoszeń

 3. Statut wchodzi w życie z dniem 01 września 2014 roku. 

Wizytówka
ZaczarowanyParasol.edu.pl © 2016 - 2018
Zdjęcia: Karol Soból
Tworzenie stron Jelenia Góra
Projekt i wykonanie