Statut

STATUT NIEPUBLICZNEGO

PRZEDSZKOLA

„ZACZAROWANY PARASOL”

W Jeleniej Górze

 

 

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

 

 1. Niepubliczne Przedszkole „Zaczarowany Parasol” jest niepubliczną placówką wychowania przedszkolnego, posiadającą ZAŚWIADCZENIE NR 10/2005 o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Jeleniej Góry –załącznik nr1.
 2. Przedmiotem działalności jest płatne kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi.

 3. Organem prowadzącym jest Dorota Czekaj, osoba fizyczna prowadząca działalność, legitymująca się dyplomem
  i tytułem mgr nauczania wczesnoszkolnego i wychowania przedszkolnego. Pełniąca funkcje dyrektora przedszkola.

 

W dalszej części statutu Niepubliczne Przedszkole „Zaczarowany Parasol” zwane jest „przedszkolem” a Dorota Czekaj zwana jest „dyrektorem przedszkola”.

 

 § 2.

 

 1. Podstawę prawną funkcjonowania przedszkola stanowi:

1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( j. t. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)
    i rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy,

2) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( j. t. Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.),

3) Kodeks Pracy – ustawa z dn.26 czerwca 1974r –tekst ujednolicony po zmianie z 1 października 2006r. Dz.U. Nr 104      poz.711 oraz akty wykonawcze do tej ustawy ze zmianami,

4) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz 93 z późniejszymi zmianami),

5) Inne obowiązujące akty prawne w tym rozporządzenia MEN,

6) Konwencja Praw Dziecka (Dz. U. z 1991r. Nr 120 poz. 526 )

 1. Wpis do rejestru ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Jeleniej Góry

 2. Statut Niepublicznego Przedszkola „Zaczarowany Parasol” i wydane na jego podstawie regulaminy.

 3. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty we Wrocławiu.

 

§ 3.

 1. Ustalona nazwa używana przez przedszkole brzmi: Niepubliczne Przedszkole „Zaczarowany Parasol”,

 2. Numer statystyczny przedszkola: 020109951,

 3. Numer identyfikacji podatkowej NIP 611-158-23-62

 4. Siedziba przedszkola mieści się przy ulicy Struga 1 w Jeleniej Górze,

 5. Przedszkole posługuje się pieczęciom:

Przedszkole Niepubliczne
Zaczarowany Parasol”
ul. Struga 1
58-560 Jelenia Góra
tel. (o-75) 75 586 20

 1. Logo przedszkola: postacie dzieci pod parasolem, słońce, napis „Zaczarowany Parasol”.

 2. Na prowadzenie działalności statutowej przedszkole otrzymuje:
  a)wpłaty wnoszone przez rodziców w formie opłat stałych (czesnego) za pobyt dziecka w przedszkolu,
  b)dotacje i subwencje z Urzędu Miasta Jelenia Góra,
  c)przedszkole może otrzymywać darowizny, dotacje.
  d)dopuszcza się możliwość sponsorowania przedszkola przez osoby prywatne, firmy oraz inne źródła.

 

Rozdział II
CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 4.

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemieoświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie a w szczególności podstawy programowej wychowania przedszkolnego, której celem jest:
  a. Wspomaganie dzieci w rozwoju uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w             codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji.
  b. Budowanie systemu wartości w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym , co jest dobre,
      a co złe,
  c. Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do         łagodnego znoszenia stresów i porażek,
  d. Rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i                  dorosłymi.
  e. Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej zabawie i oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach           fizycznych i intelektualnych,
  f. Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,
  g. Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym,
     i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,
  h. Wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez              muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,
  i. Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty                  narodowej) oraz postawy patriotycznej.
  j. Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności
    i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

 

§ 5.

 1. Wynikające z powyższych celów zadania realizowane są we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola 

 

 

Rozdział III

 ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE

§ 6.

 1. Organami przedszkola są:
  a) Dyrektor Przedszkola- który, kieruje bieżącą działalnością przedszkola. Jest kierownikiem zakładu pracy oraz         pracodawcą dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji.
  b) Rada Pedagogiczna- która jest organem kolegialnym przedszkola,
      w skład której wchodzą dyrektor i wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu.

 

§ 7.

 1. Do zadań dyrektora należy:
 1. Kierowanie bieżącą działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz,
 2. Sprawowanie  nadzoru pedagogicznego,
 3. Koordynowanie opieki nad dziećmi,
 4. Opracowywanie mierzenia jakości pracy placówki, z uwzględnieniem lokalnych potrzeb, ustalenie sposobu jego wykonywania, dokumentowania oraz wykorzystania wyników,
 5. Opracowywanie programu rozwoju placówki wspólnie z Radą Pedagogiczną z wykorzystaniem wyników mierzenia jakości pracy  placówki,
 6. Organizacja pracy przedszkola na dany rok,
 7. Przewodniczenie Radzie Pedagogicznej,
 8. Wstrzymywanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z   przepisami prawa i powiadomienie o tym stosownych  organów,
 9. Planowanie i odpowiedzialność za sprawy finansowe przedszkola,
 10. Współpraca z rodzicami w zakresie wychowywania dziecka,
 11. Kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,
 12. Przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom,
 13. Zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i p.poż,
 14. Stworzenie dzieciom optymalnych warunków do rozwoju,
 15. Koordynacja współdziałania organów przedszkola, zapewnienie im   swobodnego  działania zgodnie z prawem oraz wymiany informacji   między nimi,
 16. Powiadamianie dyrektora szkoły, w obwodzie której mieszka dziecko objęte obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym o spełnianiu (bądź nie spełnianiu) obowiązkowego rocznego przygotowania do szkoły oraz o zmianach w tym zakresie (pierwsze powiadomienie do 10 września),
 17. Podpisywanie umów cywilnoprawnych z rodzicami o świadczenie usług przez przedszkole.

 

§ 8.

 1. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy w szczególności:
 1. Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów i programów autorskich,
 2. Uchwalenie regulaminu pracy Rady Pedagogicznej,
 3. Ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć w grupach,
 4. Przygotowanie projektu statutu oraz jego zmian.

     2. Rada pedagogiczna opiniuje:

 1. Przebieg i wyniki pracy wychowawczej i edukacyjnej z dziećmi,
 2. Propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego.

    3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

    4. Rada pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach.

    5.Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są większością głosów, w obecności co najmniej 1/2 liczby jej                      członków.

 1. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia rady.
 1. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom  dziecka.
 1. Doskonalenie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez organizowanie wewnętrznego samokształcenia.
 1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane.

 

§ 9.

 1. Organy Przedszkola współdziałając ze sobą:

     a. Dążą do stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju wychowanków oraz podnoszenia poziomu placówki,
     b. Dają każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowaniadecyzji w ramach swoich kompetencji.
     c. Zapewniają bieżącą wymianę informacji pomiędzy sobą.

 

 

Rozdział IV

 ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

§ 10.

 1. Niepubliczne Przedszkole „Zaczarowany Parasol” w Jeleniej Górze” jest placówka niepubliczną, która:
 1. Prowadzi odpłatne działania opiekuńczo –wychowawczo –dydaktyczne dla dzieci w wieku od 2,5 roku do 6 lat.
 2. Zapewnia każdemu dziecku warunki do indywidualnego
  i wszechstronnego rozwoju, określone w Konwencji Praw Dziecka,
 3. Realizuje programy wychowania przedszkolnego zatwierdzone przez MEN w oparciu o obowiązującą podstawę programową.
 1. Na realizacje podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż 5 godzin dziennie, przy czym;
 1. Co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę,( w tym czasie dzieci bawią się same, swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela),
 1. Co najmniej 1/5 (w przypadku dzieci młodszych-1/4 czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym ,na boisku, w parku, (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.)
 2. Najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według  wybranego programu wychowania przedszkolnego,
 3. Pozostały czas – 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować( w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne)

 

§ 11.

 1. Przedszkole funkcjonuje cały rok szkolny od 01 września do 31 sierpnia.

 2. Przedszkole czynne jest 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem ustawowych dni świątecznych.

 3. W czasie funkcjonowania przedszkola może być ustalona przez dyrektora przedszkola przerwa niezbędna dla dokonania niezbędnych remontów i konserwacji. 
             
 4. Czas pracy przedszkola dostosowany jest do potrzeb środowiska.

 5. Czas pracy przedszkola może być zmieniony w zależności od potrzeb środowiska.

 6. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola opracowany przez dyrektora. Arkusz określa: liczbę dzieci, liczbę oddziałów, liczbę pracowników aktualnie świadczących pracę oraz czas pracy przedszkola.

 

§ 12.

 

 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych wg zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz niepełnosprawności,
 1. Ze względu na potrzeby środowiska lokalnego działania opiekuńczo–wychowawczo– dydaktyczne mogą być prowadzone dla dzieci od 2,5 roku oraz dla dzieci, którym odroczono rozpoczęcie spełnianiaobowiązku szkolnego, respektując przepis o możliwości uczęszczania do przedszkola do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat.
 1. W przedszkolu ilość oddziałów uzależniona jest od  zapotrzebowania środowiska i możliwości organizacyjnych placówki.   
 1. Liczba dzieci w oddziale nie powinna przekroczyć 25 dzieci.

 2. Ramowy rozkład dnia ustalany jest przez dyrektora przedszkola w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań dzieci i rodziców.
 1. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzonoopiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowyrozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
  1. dla dzieci posiadających orzeczenia PPP o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju organizowane są zajęcia indywidualne zgodnie z zaleceniami.
  2.  dla dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności prowadzona jest odpowiednio dobrana rehabilitacyjne i terapia zajęciowa,
 1. Do realizacji celów statutowych przedszkola posiada :
 1. sale zabaw dla poszczególnych oddziałów,
 2. salę rekreacyjną,
 3. gabinet dydaktyczny,
 4. pomieszczenia administracyjno – gospodarcze,
 5. kuchnię,
 6. jadalnię,
 7. szatnie dla dzieci i personelu

     8. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi  
         urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.

 1. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak  najdłuższy pobyt dzieci w ogrodzie.

10.Przedszkole w miarę możliwości zapewnia odpowiednie wyposażeniei oprzyrządowanie sal zabaw i ogrodu dla dzieci,     oraz sprzęt terapeutyczny i rehabilitacyjny.

11.Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki zgodnie z odrębnymi przepisami. Organizację i program wycieczek dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci,

§ 13.

 1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola odpowiedzialni są rodzice dziecka.

 2. Dzieci przyjmowane są pod opiekę przedszkola w godzinach od godz. otwarcia przedszkola do godz. 900.

 3. Ze względów organizacyjnych oraz konieczności przygotowania odpowiedniej liczby posiłków, wskazane jest aby późniejsze  przyprowadzanie dziecka do przedszkola było zgłaszane wcześniejosobiście bądź telefonicznie.

 4. Rodzice zobowiązani są do osobistego odbioru dziecka z przedszkola.

 5. Rodzice mogą upoważnić inne dorosłe osoby do odbioru dziecka z przedszkola składając pisemne oświadczenie.

 6. Osobom nie upoważnionym przez rodziców i małoletniemu rodzeństwudzieci nie będą wydawane z przedszkola.

 7. W przypadku wycofania upoważnienia do odbioru dziecka upoważnionej wcześniej osobie, rodzice zobowiązani są do  osobistego, pisemnego poinformowania o tym fakcie dyrektora przedszkola lub nauczyciela – wychowawcę.

 8. W przypadku gdy jednego z rodziców prawomocnym wyrokiem sądupozbawiono opieki nad dzieckiem lub prawa te zostały mu ograniczone, rodzic posiadający pełnię praw rodzicielskich zobowiązany jest do  osobistego złożenia informacji o tym fakcie na piśmie u dyrektora  placówki lub nauczyciela wychowawcy.

 9. Rodzice lub osoby przez nich upoważnione każdorazowo odbierają dziecko spod opieki nauczyciela osobiście.

 10. Rodzicom i osobom przez nich upoważnionym, co do których zachodzi  podejrzenie, że znajdują się one w stanie po spożyciu alkoholu lub innych  środków odurzających, dzieci nie będą wydawane z  przedszkola.

 11. Za czas pozostania dziecka w przedszkolu poza godzinami otwarcia  przedszkola pobierana jest opłata dodatkowa, za dodatkową opiekę w wysokości 30 zł. za każdą rozpoczętą godzinę.

§ 14.

 1. Przedszkole przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

 2. Nabór organizuje i nadzoruje dyrektor przedszkola.

 3. Warunkiem zapisania dziecka do przedszkola jest:
 1. czytelne wypełnienie i złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów „Karty zgłoszenia dziecka” do przedszkola,
 2. podpisanie przez rodziców dziecka z dyrektorem umowy
  o świadczeniu usług przez przedszkole na jeden rok szkolny,
 3. uiszczenie opłaty wpisowej/adaptacyjnej w wysokości ustalonej przez dyrektora przedszkola.

    4. Rodzice składają „kartę zgłoszenia dziecka” na każdy rok szkolny w terminie od 01.03.- do 31.03.

    5. Kartę można otrzymać w przedszkolu lub pobrać w wersji elektronicznej ze strony internetowej,
        a. rodzicom dzieci wcześniej uczęszczającym i ich rodzeństwu karty wydawane są od 15.02.

    6. O przyjęciu lub odmowie przyjęcia dziecka do przedszkola decyduje dyrektor.

    7. W przypadku, gdy liczba kandydatów do przedszkola przekracza liczbę miejsc, dyrektor przedszkola możepowołać         komisję ds. rekrutacji.

    8. Do przedszkola przyjmowane są w pierwszej kolejności:

 1. dzieci objęte rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym
 2. dzieci uczęszczające do przedszkola w roku poprzednim;
 3. rodzeństwa dzieci uczęszczających do przedszkola,
 4. dzieci rodziców samotnie wychowujących;
 5. dzieci obojga rodziców pracujących.


     9. Wyniki rekrutacji przedstawione są rodzicom poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń list dzieci przyjętych do            przedszkola na dany rok szkolny.

   10.W miarę dysponowania wolnymi miejscami, do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci w ciągu roku szkolnego,        po spełnieniu warunków ptk.3 powyższego §.

   11.Rodzice dziecka przyjętego do przedszkola, którzy rezygnują z miejsca w przedszkolu, zobowiązani są do złożenia        pisemnej rezygnacji.

 

§ 15.

 1. Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może podjąć decyzje o skreśleniu z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach :
 1. zaleganiu z odpłatnością za przedszkole przez okres 1 miesiąca,
 2. nieobecności dziecka ponad 1 miesiąc i nie zgłoszenie tego faktu do dyrektora przedszkola lub wychowawcy grupy,
 3. nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu.
 4. na pisemny wniosek rodziców,
 5. w wypadku braku porozumienia w sprawach wychowawczych pomiędzy opiekunami prawnymi dziecka a personelem przedszkola (np. odmowa konsultacji ze specjalistą),
 6. wobec braku kontaktu z opiekunami prawnymi dziecka w sytuacji problemów z dzieckiem (np. ukryta choroba, zachowania agresywne itp.),
 7. z powodu innej ważnej przyczyny uniemożliwiającej pracę wychowawczą z dzieckiem.

 

Rozdział V
WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

§ 16.

 1. Przedszkole zapewnia dziecku wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności prawo do:
 1. właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego zgodnego z ich rozwojem psychofizycznym i zasadami higieny pracy umysłowej,
 2. zaspokajania poczucia bezpieczeństwa i szacunku dla wszystkich jego potrzeb,
 3. życzliwego i podmiotowego traktowania,
 4. ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,
 5. poszanowania jego godności osobistej,
 6. poszanowania własności,
 7. opieki i ochrony,
 8. partnerskiej rozmowy na każdy temat,
 9. akceptacji jego osoby,
 10. rozwijania swoich zdolności i zainteresowań,
 11. wychowania w tolerancji dla samego siebie i innych ludzi bez względu na rasę, płeć, wiek, stan zdrowia oraz akceptacji potrzeb innych,
 12. pomocy w wyrównywaniu różnego rodzaju braków i defektów rozwojowych,
 13. przygotowania umożliwiającego osiągnięcie „gotowości szkolnej”,
 14. poznawania rzeczywistości przyrodniczej, społeczno– kulturalnej i technicznej,
 15. spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej,respektowania jego naczelnej potrzeby — ZABAWY


     2. Obowiązki dziecka wynikają z zawartych umów społecznych między dzieckiem, nauczycielem oraz rodzicem i                wyrażają się w:

 1. przestrzeganiu zasad i form współżycia w grupie przedszkolnej,
 2. poszanowaniu odrębności każdego członka grupy, poznawaniu i poszanowaniu wytworów pracy każdego członka grupy,
 3. przestrzeganiu zasady równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek, szanowaniu zabawek i sprzętów jako wspólnej wartości,
 4. uczestnictwie w pracach porządkowych i dyżurach,
 5. pomaganiu młodszym i słabszym kolegom,
 6. przestrzeganiu wartości uniwersalnych takich jak: dobro, prawda, sprawiedliwość, miłość, piękno,
 7. dzieci sześcioletnie podlegają obowiązkowi odbywania rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.

 

Rozdział VI

RODZICE WYCHOWANKÓW

§ 17.

 1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
 1. przestrzeganie zapisów niniejszego statutu,
 2. zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,
 3. respektowanie zarządzeń dyrektora i uchwał Rady Pedagogicznej,
 4. przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola osobiście lub przez upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,
 5. terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,
 6. informowanie o problemach dziecka, dostarczenie orzeczeń i opinii w celu organizacji odpowiednich działań, (zajęcia indywidualne, rehabilitacja),
 7. informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu,niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,
 8. przyprowadzanie do przedszkola wyłącznie dziecka zdrowego.


    2. Rodzice dziecka które zobowiązane jest do odbycia rocznego  obowiązkowego przygotowania przedszkolnego zobowiązani są do:

 1. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola,
 2. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia przedszkolne,
 3. informowania dyrektora przedszkola lub wychowawcy grupy,
  o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu:
  - do 3 dni- ustnie
  - powyżej 3 dni zaświadczenie lekarskie lub pisemne usprawiedliwienie,   jeśli dziecko jest nieobecne z innego         powodu niż  choroba, np.: wyjazd rodzinny.

§ 18.

 1. Rodzice mają prawo do:

  a. zapoznania się z programem wychowania przedszkolnego przyjętym do realizacji oraz zadaniami wynikającymi     z planów pracy w danym oddziale,
  b. uzyskania informacji o stanie gotowości do podjęcia nauki w szkole swojego dziecka,
  c. uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,
  d. uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, pedagoga i psychologa, logopedy w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
  e. wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków zobserwacji pracy przedszkola,
 1. Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są wg potrzeb.
 1. Formy współpracy przedszkola z rodzicami:
  a. zebrania grupowe,
  b. konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielem,psychologiem, logopedą, innymi                         nauczycielami zajęć dodatkowych,
  c. kąciki i tablice informacyjne dla rodziców,
  d. zajęcia otwarte, imprezy i uroczystości przedszkolne

 2. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia  drogi jego indywidualnego rozwoju.

 

Rozdział VII

PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

§ 19.

 

 1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.
 1. Nauczyciel prowadzi proces opiekuńczo-wychowawczo- dydaktyczny w oparciu o podstawy programowe określone przez MEN. zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy.
 1. Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować podstawowe funkcje przedszkola: opiekuńczą, wychowawczą i dydaktyczną, a w szczególności:

  a. Respektować i gwarantować prawa zawarte w Konwencji Praw Dziecka wobec każdego dziecka bez                       jakiejkolwiek dyskryminacji.
  b. Tworzyć bezpieczne otoczenie i uczyć dzieci zasad warunkujących jego bezpieczeństwo.
  c. Wychowywać dzieci w duchu tolerancji, wolności sumienia, sprawiedliwości społecznej, poszanowania pracy i         wytworów pracy.
  d. Organizować współpracę z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
 1. Do zakresu zadań nauczyciela należy:

  a. planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno – wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem,             ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,
  b. wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka jego zdolności i zainteresowań,
  c. prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznawanie i zabezpieczanie potrzeb rozwojowych   dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,
  d. stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,
  e. odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów, itp.,
  f. współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc  psychologiczno – pedagogiczną, zdrowotną,     rehabilitacyjną, itp.,
  g. planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematycznie podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych       przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,
  h. dbałość o warsztat pracy przez gromadzenia pomocy naukowych,
  i. troska o estetykę pomieszczeń,
  j. eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,
  k. współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do       znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w           danym oddziale i uzyskania informacji dotyczących dziecka , jego zachowania i rozwoju,
  l. prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z                   obowiązującymi przepisami,
  m.realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących,
  n. czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał,
  o. czynny udział w spotkaniach  WDN,
  p. inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym i wychowawczym, kulturalnym, rekreacyjno –   sportowym,
  q. promocja przedszkola na zewnątrz ,
  r. realizacja wszystkich zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, wynikających z bieżącej działalności         placówki.

    5.Nauczyciel otacza indywidualna opieką każdego ze swoich wychowanków
        i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu :

 1. poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,
 2. ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,
 3. włączenia rodziców w działalność przedszkola.
 1. Nauczyciel ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy dyrektora, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo – oświatowych.
 1. Nauczyciel ma prawo podnosić swoje kwalifikacje poprzez doskonalenie i dokształcanie.

 

§ 20.

 1. W przedszkolu, na czas nieobecności dyrektora, powoływany jest jego zastępca – jest to funkcja społeczna.
 1. Społeczny zastępca powoływany jest wyłącznie przez dyrektora.

 2. Społeczny zastępca dyrektora reprezentuje placówkę na zewnątrz w przypadku nieobecności dyrektora.

 

§ 21.

 1. W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi.

 2. Pracownicy administracji i obsługi współpracują z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci.

 3. Podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.

 4. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor przedszkola.

 

§ 22.

 1. Wszyscy pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni zatrudniani są na zasadach określonych przez Kodeks Pracy i Kodeks Cywilny.

 

 

 

Rozdział VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 23.

 1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników administracji i obsługi.
 1. Zmiany w niniejszym statucie są zatwierdzane poprzez Uchwały Rady Pedagogicznej.
 1. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:
 1. wywieszenie statutu na tablicy ogłoszeń,
 2. udostępnienie zainteresowanym statutu przez dyrektora przedszkola.
 1. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.
 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.

 

Wizytówka
ZaczarowanyParasol.edu.pl © 2016 - 2018
Zdjęcia: Karol Soból
Tworzenie stron Jelenia Góra
Projekt i wykonanie